Privacy & Cookies

Privacyverklaring en Cookie Statement

Inhoudsopgave

 1.   Algemeen
 2.   Contact
 3.   Soort gegevens
 4.   Doeleinden van de verwerking en opslag
 5.   Bewaartermijnen
 6.   Bekendmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden
 7.   Recht op inzage, correctie en verwijdering
 8.   Recht van verzet
 9.   Beveiliging en beveiligingsproblemen
 10.   Responsible disclosure
 11.   Autoriteit Persoonsgegevens
 12.   Cookies
 13.   Wijziging van het Privacy en Cookie Statement
 14.   Contactgegevens
 15.   Laatste wijziging

1. Algemeen

U bent op de website van HERA Bewindvoering en Budgetbeheer (hierna te noemen ‘HERA’). Omdat HERA verantwoordelijk is voor de persoonsgegeven die u bij ons achterlaat en de verwerking daarvan, hebben wij een Privacyverklaring en Cookie Statement opgesteld. Deze is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van HERA. Wij vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk en behandelen en beschermen uw persoonsgegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. HERA houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Contact

Met deze Privacyverklaring en Cookie Statement wil HERA duidelijkheid geven over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben over dit document, dan kunt u contact opnemen met:

HERA
Postbus 19
5600 AA Eindhoven
e-mailadres: info@herabewind.nl.

3. Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt HERA persoonsgegevens van onderbewindgestelden, contractanten, sollicitanten en bezoekers die (eenmalig) uit eigen beweging contact opnemen voor informatie of advies. HERA zal om te kunnen reageren op uw verzoeken en om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren, alle gegevens verwerken die door u en derden worden verstrekt.

Voorbeelden van persoonsgegevens die HERA voor eenmalige bezoekers verwerkt zijn: naam, e-mailadres en/of telefoonnummer of cv's. Wanneer u een intakeprocedure start, dan zullen ook adres, woonplaats, geboortedatum, financiële gegevens en BSN-nummer worden verwerkt. Deze voorbeelden zijn niet allesomvattend. Wanneer u uiteindelijk contractant of onderbewindgestelde wordt, dan kunnen met ontvangst van facturen medische (bijvoorbeeld een factuur eigen risico zorgverzekering), geloofsovertuiging (contributies/lidmaatschapsgelden van organisaties met een religieuze achtergrond) of strafrechtelijke gegevens (zoals detentieverklaringen of strafrechtelijke boetes van CJIB) worden ontvangen. Ook deze voorbeelden zijn niet allesomvattend. Duidelijk dient echter te zijn dat voor de uitvoering van haar werkzaamheden, persoonsgegevens van de zwaarste categorie in bezit kunnen/zullen komen van HERA.

Wanneer u onze websites bezoekt, dan zullen door middel van (functionele) cookies automatisch gegevens worden verzameld waarmee wij het gebruik van onze website kunnen analyseren. Pas wanneer persoonsgegevens (niet functionele cookies) worden verzameld, wordt van tevoren om uw toestemming gevraagd. Omdat geen gegevens worden verzameld die kunnen leiden naar een persoon, vindt u op website geen cookie banner. De servers van de website kunnen wel automatisch bepaalde gegevens vastleggen die niet leiden naar een persoon, zoals browsertype en -taal, en/of de datum en tijd van uw bezoek aan onze website. Hierover kunt u meer lezen onder punt 12 van deze Privacyverklaring en Cookie Statement.

4. Doeleinden van de verwerking en opslag

HERA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst tot budgetbeheer of op te leggen c.q. opgelegde maatregel als wettelijk vertegenwoordiger;
 2. indien van toepassing om te factureren;
 3. om u informatie of een (elektronisch) bericht toe te kunnen sturen;
 4. om uw sollicitatie in behandeling te nemen;
 5. om onze websites goed te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren, te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 6. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van een (accountants) controle;
 7. om marktonderzoek uit te voeren, managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie;
 8. om individuele situaties (van aanmeldingen) te identificeren en deze al dan niet te gebruiken voor de doelen zoals genoemd in sub 1 tot en met 7. Hierdoor kunnen gericht aanbevelingen worden gedaan doordat we beter weten welke dienst wel of niet bij u past;
 9. om de rechten van betrokkenen te waarborgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door informatieverzoeken of aanmeldgegevens een beperkte tijd te bewaren ter inzage voor bijvoorbeeld de accountantscontrole of Autoriteit Persoonsgegevens;

5. Bewaartermijnen

HERA bewaart de persoonsgegevens zo kort mogelijk, maar in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is om de in deze Privacyverklaring en Cookie Statement genoemde doeleinden te bereiken, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

6. Bekendmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden

HERA en leveranciers die in onze opdracht handelen en met uw persoonsgegevens in aanraking komen, gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. HERA verstrekt pas actief persoonsgegevens aan derden wanneer de budgetbeheerovereenkomst is getekend of een verzoekschrift moet worden verzonden naar de rechtbank c.q. het bewind van start is gegaan. Vanaf aanvang werkzaamheden verstrekt HERA persoonsgegevens aan derden die in opdracht van HERA of in opdracht van u producten of diensten leveren, waarbij uw gegevens uitsluitend door HERA zullen worden gebruikt wanneer dit noodzakelijk is voor het zorgvuldig kunnen uitvoeren van haar werkzaamheden. Geen enkele ingeschakelde derde is gerechtigd uw gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

In bijzondere gevallen kan HERA uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, ongeacht uw toestemming daarvoor. Het gaat dan wel om verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, in het kader van het opsporen of voorkomen van fraude. Anders dan in de bovenstaande situaties verstrekt HERA géén persoonsgegevens aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

7. Recht op inzage, correctie en verwijdering

HERA dient uw gegevens up-to-date te houden. Als u wilt weten of de persoonsgegevens die wij van u hebben juist zijn, of als u wenst te weten weten welke persoonsgegevens HERA van u verwerkt, kunt u ons om een overzicht vragen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om bepaalde gegevens te wijzigen c.q. te verwijderen. U krijgt binnen 4 weken een reactie op dergelijke verzoeken. Een verzoek om een overzicht, of een verzoek tot wijziging of verwijdering van gegevens, kunt u indienen via:

HERA
Postbus 19
5600 AA Eindhoven
e-mailadres: info@herabewind.nl.

U wordt verzocht in uw bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. HERA kan ook verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Als HERA niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, is het mogelijk dat HERA u vraagt om uw verzoek nader te specificeren.

8. Recht van verzet

HERA gebruikt uw persoonsgegevens om u gericht te informeren over de producten en diensten van HERA. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dat laten weten door een bericht te sturen aan:

HERA
Postbus 19
5600 AA Eindhoven
e-mailadres info@herabewind.nl

HERA zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich heeft verzet beëindigen, als dit mogelijk is en de gegevensverwerking niet meer nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt.

9. Beveiliging en beveiligingsproblemen

HERA houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd aan een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek in staat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van deze gegevens te voorkomen. Ondanks alle zorgvuldigheid, getroffen maatregelen en inzet kan het gebeuren dat er een zwakke plek in een van de in onze branche veelgebruikte systemen voorkomt. Indien u een zwakke plek ontdekt, verneemt HERA dit graag van u, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen genomen kunnen worden. Verdere toelichting over het melden van een zwakke plek wordt gegeven in punt 10.

10. Responsible disclosure

HERA hanteert voor meldingen omtrent zwakke plekken het zogenaamde ‘Responsible disclosure’ principe. Dit betekent dat als u verantwoord met de kwetsbaarheid om zult gaan (zoals hieronder beschreven), HERA af zal zien van het verbinden van juridische consequenties. Wij verzoeken u de informatie met HERA te delen aan de hand van de onderstaande richtlijnen:

 • Meld uw bevindingen omtrent een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem door een e-mail te sturen naar info@herabewind.nl, of een brief te versturen naar HERA; Postbus 19; 5600 AA  Eindhoven;
 • Doe deze melding zo snel mogelijk na ontdekking van een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem;
 • Geef voldoende informatie (volledige omschrijving van de kwetsbaarheid, IP-adres(sen), URL van het getroffen systeem, log(s), screenshot(s), etc.) zodat HERA het eventuele beveiligingsprobleem zo snel en effectief mogelijk kan oplossen;
 • Laat juiste contactgegevens achter, zodat HERA met u in contact kan treden om samen te werken aan een veilig resultaat;
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, distributed denial of service, spam, het plaatsen van malware, het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem, het aanbrengen van veranderingen in het systeem, het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen, denial-of-service of social engineering, het zogeheten "bruteforcen" van toegang tot systemen en/of de applicaties van derden, etc;
 • Deel geen informatie over het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem met anderen;
 • Maak geen (actief) misbruik van het beveiligingsprobleem;

Nadat een melding is ontvangen, zal HERA de melding zo snel mogelijk onderzoeken en contact opnemen met de melder. HERA probeert de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen en zal een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingsprobleem met de melder afstemmen.

11. Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft omtrent de verwerking door HERA van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. Volgens de geldende privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en over privacy in het algemeen.

12. Cookies

Omdat de basis van onze werkzaamheden 'het omgaan met persoonsgegevens' is, maken wij van meet af aan privacybewuste keuzes. Dat begint al bij uw eerste bezoek aan onze website door deze vrij te houden van cookies die uw persoonsgegevens verzamelen. Onze website gebruikt geen cookies die u volgen over het internet, stiekem gegevens verzamelen, mogelijk maakt om gerichte reclames te laten zien, of gegevens opslaat/deelt die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon (een persoonsgegeven). Voor de duidelijkheid: cookies en vergelijkbare technologieën zijn kleine tekst- of informatiebestandjes die door middel van uw webbrowser bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het device (zoals een PC, tablet of smartphone) van de bezoeker.

Vertrouwen vinden wij een belangrijk item waarbij het stiekem verzamelen en delen van persoonsgegevens voor marketing- of verkoopdoeleinden, niet past. Als wij persoonsgegeven nodig hebben, dan vragen wij u daar rechtstreeks om. Wij hoeven niet te weten wat u op onze website of op het internet doet en houden dat dus ook niet bij. De website van HERA gebruikt alleen functionele cookies en voorkeurscookies om een correct werkende website te krijgen. Hieronder leggen wij uit welke cookies dit zijn en waarom deze worden geplaatst:

 • Google Analytics - Normaal gesproken kunnen bedrijven met Google Analytics inzicht krijgen in de gedragingen van bezoekers, standaard door middel van het ontvangen en verwerken van persoonsgegevens die naar een individu herleidbaar zijn. HERA heeft echter hier maatregelen tegen getroffen door een bewerkersovereenkomst met Google te sluiten, de functies voor ontvangen en verwerken van naar individuele personen herleidbare (persoons)gegevens uit te schakelen, het delen van gegevens met derden uit te schakelen en door géén gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-Cookies. Daarnaast hebben wij volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens privacyvriendelijke maatregelen getroffen, door IP-adressen van bezoekers te anonimiseren middels het automatische maskeren van het laatste octet van het IP-adres van bezoekers).
 • Overige technische of functionele toepassingen - Tot slot maken wij melding van het feit dat wel functionele cookies die géén persoonsgegevens verzamelen worden geplaatst. Dit heeft als doel om bijvoorbeeld lettertypes goed op uw beeldscherm te laten zien, voorkeuren (zoals de taal) voor u op te slaan, instellingen voor de juiste videoweergave (zoals gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van het scherm) te bepalen, het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven, het gelijkmatig belasten van de website waardoor de site voor u bereikbaar blijft, om de website te beschermen, om het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen of te printen, of om functionaliteiten van de website voor u mogelijk te maken. Functionaliteiten zoals bijvoorbeeld via de website direct contact met ons op te kunnen nemen. Om uw bericht correct te versturen en het contactformulier te faciliteren, worden bijvoorbeeld ook (niet tot een persoon te herleiden) voorkeurscookies en functionele cookies geplaatst.

Mocht u toch twijfelen aan de maatregelen die wij hebben getroffen om op onze website uw privacy te waarborgen, dan kunt u voor de zekerheid ook in zijn algemeenheid het plaatsen van cookies uitschakelen door in uw browser de instellingen te wijzigen (bekijk de sectie 'Help' van uw browser voor instructies). Wanneer u alleen de cookies voor Google Analytics en de werking van een website wil accepteren, maar geen advertentie-cookies, kunt u de instelling in de browser “Cookies van derdeaanbieders blokkeren” kiezen. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als derdelijke cookies zijn uitgeschakeld. De meeste cookies verlopen na een bepaalde periode waarna zij geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er tot slot ook voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voordat de verloopdatum is verstreken. Voor meer informatie kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

13. Wijziging van het Privacy en Cookie Statement

HERA behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring en Cookie Statement aan te passen. Het is dan ook verstandig om deze pagina regelmatig op te zoeken om op de hoogte te blijven van de wijze waarop HERA uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als de Privacyverklaring en Cookie Statement ingrijpend wordt aangepast, zullen wij dit melden op onze website.

14. Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Privacyverklaring en Cookie Statement nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mailadres:
info@herabewind.nl

Adres:
HERA
Postbus 19
5600 AA EINDHOVEN

Telefoonnummer:
040 - 28 27 994

Kamer van Koophandel634 15 828

Website:
https://www.herabewind.nl

15. Laatste wijziging

Deze Privacyverklaring en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 19 januari 2021.